Kampen under de första åren

En stor del av HSBs styrelses tid ägnades i början åt opinionsbildning. Från förbundets sida spreds information om HSB-rörelsens idéer och man försökte sprida kunskap om de resultat man hade uppnått. Föredragshållare skickades från Stockholm ut i landet. Först rörde det sig om styrelseledamöter som Otto Grimlund och Sven Wallander, och senare också fast anställda ombudsmän.

Ibland förlades förbundets årsmöten till mindre städer, och ofta samarrangerades de med Hyresgästernas Riksförbund. Syftet med det var att initiera och bevaka pressens behandling av förhandlingarna.

Filmen togs tidigt i bruk som en del av opinionsbildningen. 1927 togs bostadsfrågan upp till diskussion, och under följande år lät man olika manus cirkulera bland styrelsens medlemmar. Filmen "Från kyffen till hälsobostäder" producerades, och man beslöt att skicka ut den till så många föreningar som möjligt. Agitationen var i början främst inriktad mot en bred allmänhet, men vid 1930-talets början kom HSBs upplysningsverksamhet och opinionsbildning även att inriktas mot kommuner, organisationer och företag.

Ombudsmännens instruktioner

I en instruktion för ombudsmännen från 1933 beskrevs utförligt hur organisations- och agitationsarbetet skulle bedrivas. HSB-representanten skulle inhämta kunskaper om ortens förutsättningar när det gällde bebyggelse och därefter ta kontakt med olika organisationer för att genom dem finna intresserade för olika HSB-projekt. Representanten uppmanades att dela ut tryckt material med information till exempelvis kommunpolitiker, stadsfullmäktige och ledande personer på arbetarhåll. En kärntrupp av blivande HSBare skulle organiseras, stadgar antas och registreras och så vidare. Till sist undersökte ombudsmannen vilka lägenhetstyper som behövdes på orten.

Vår bostad 1924

"Familjen är den grund, på vilken vårt samhälle byggts upp. Det gäller att se till, att grunden inte förvittras eller undermineras. Härvidlag räcker det emellertid icke med sedlighets- och moralpredikningar. Det är oundgängligen nödvändigt att även den materiella konsistensen skyddas och stärkes. Lika nödvändig som familjen är för samhället, lika nödvändig är bostaden för familjen."

Med dessa ord inleddes tidningen Vår bostads första nummer i november 1924. Vår bostad ville, skrev man, vara en förespråkare för såväl hyresgästföreningsrörelsen som den kooperativa byggnadsverksamheten i vårt land. Tidningen strävade också efter att bli ett upplysningsorgan i bostadsfrågan i allmänhet.

Tiden mogen för kooperationen

I januarinumret 1925 skrev man på ledarsidan att hyresgästorganisationerna var en "frukt av det sociala onda, som heter bostadsbrist". Man skrev att det tydligt hade visat sig att det enskilda bostadsbyggandet inte längre förmådde att tillgodose det verkliga behovet av fler bostäder. Bostadsbristen hade skapat ett antisocialt övertag åt husägarna över hyresgästerna. Tiden var nu mogen för de kooperativa organisationerna.

 • DA2013-03082-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0550
  Vår bostad, framsida
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1925
  Kreatör: Unknown
  DA2013-03082-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0550.tif
 • DA2013-03083-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0551
  Vår bostad, ledare
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1925
  Kreatör: Unknown
  DA2013-03083-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0551.tif
 • DA2013-02825-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0507
  Vår bostad, framsida
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1924
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02825-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0507.tif
 • DA2013-01427-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0058
  Otto Grimlund talar i Vasaparken
  Stockholm
  1925
  Kreatör: Malmström
  DA2013-01427-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0058.tif
Vår bostad, framsida
1925
Vår bostad, ledare
1925
Vår bostad, framsida
1924
Otto Grimlund talar i Vasaparken
Stockholm, 1925
Från kyffen till hälsobostäder
1927

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.

 • Hannes Rolf
  2014-09-28
  16:24

  Tillgång till arkivmaterial?

  Hej! Om det här är fel kanal så ber jag om ursäkt, ni kanske kan skicka mig vidare i så fall? Jag är masterstudent på historiska institutionen på Stockholms universitet och arbetar just nu med mitt examensarbete där jag forskar om den bostadskooperativa rörelsen i (framförallt) Stockholm under mellankrigstiden och jag tänkte därför höra hur det ser ut med HSB:s historiska arkivmaterial. Har ni det i ett eget centralt arkiv eller finns det någon annanstans? Om det första, finns det någon möjlighet för mig att få komma dit och se vad som finns? Ni har ett jättefint arkiv på nätet men jag skulle behöva ett lite mer omfattande material. Tack på förhand! Hannes Rolf 0737606777 hannes_rolf@hotmail.com