Föreningsverksamheten som kärna

Alla som är medlemmar i HSB kan påverka verksamheten i sina respektive bostadsrättsföreningar, antingen genom att engagera sig i styrelserna eller genom att skriva motioner och rösta på årsstämman.

De olika sätten att påverka organisationen har emellertid förändrats under årens lopp.

Kollektiv påverkan

Tidningen Vår bostad blev tidigt ett språkrör för medlemmarna. En PJ Welinder från Göteborg skrev 1932: "Det kollektivt ägda bostadskvarteret blir på ett helt annat sätt 'vårt' än tex posten, SJ eller spårvägssystemet. Sviterna av en vanvårdad fastighet drabbar omedelbart och effektivt den enskilde medlemmen i bostadsrättsföreningen."

Welinder skrev vidare att de kooperativa idéerna helt och hållet vilar på den personliga ansvarigheten. "Och jämsides med detta personliga ansvar växer också fram den rent personliga tillfredsställelsen över att se sin gemensamma egendom väl vårdad och tilltalande."

Enkel organisation

I Vår Bostad redogjordes även för det övergripande arbetet inom HSB. Den parlamentariska organisationen i HSB var under de första åren enkel. Föreningens högsta beslutande organ var medlemmarna på årsmötet. Man tillämpade alltså direkt demokrati. Vid slutet av 1924 var antalet medlemmar cirka 800. Årsmötet valde styrelse och förtroenderåd och man utsåg tillsammans med förtroenderådet föreningens revisorer.

Men den snabba medlemstillströmningen gjorde det omöjligt att behålla denna okomplicerade organisationsform. 1929 hade HSB Stockholm 8 290 medlemmar. En allvarlig konflikt bröt ut, och den ledde till att man införde fullmäktigeinstitutionen. Det innebar alltså ett representativt i stället för direkt demokratiskt system.

I dag har HSB cirka 548 000 medlemmar i ungefär 3 900 bostadsrättsföreningar. HSB har över 35 000 förtroendevalda och det finns 31 regionala HSB-föreningar i landet. I de regionala föreningarna finns också alla medlemmar som inte bor i någon HSB-bostadsrätt.

Från passiv till aktiv

Entusiasmen har tyvärr inte alltid varit på topp. 1987 gav HSB ut häftet "Från passiv till aktiv bostadsrättsförening – Liten vägledning för styrelsemedlemmar" för att uppmuntra sina förtroendevalda. Man skrev att det är lätt att glömma att HSB är mycket mer än hög bostandard och bra bomiljö till självkostnadspris och att studie- och fritidsverksamheten är en hörnsten i bostadsrättsföreningens verksamhet. Samtidigt drev man kampanjen "Från passiv till aktiv medlem – medlemsengagemang nu och i framtiden". Syftet var att aktivera alla medlemmar till gemenskap och ansvarstagande, öka kunskapen och medvetenheten samt stärka sammanhållningen inom rörelsen.

 • DA2013-03092-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0552
  Vår bostad
  Ur HSB Förlags ABs arkiv.
  1932
  Kreatör: Unknown
  DA2013-03092-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0552.tif
 • DA2013-02817-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0480
  Barn vid plaskdamm
  Fredrikshamn
  1930-1939
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02817-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0480.tif
 • DA2013-02615-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ac.1_0023
  Medlemsaktiviteter
  Trivselkväll, Sonja Stjernkvist och Tore Elfving, viccevärd i Bostadsrättsföreningen Berghem.
  Umeå
  1986
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02615-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ac.1_0023.tif
 • DA2013-01587-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0226
  Entré till kvarteret Morkullan
  Birger Jarlsgatan 104, Morkullan, Stockholm
  1929
  Kreatör: John Stjernström
  DA2013-01587-SE_CFN_HSB_HSBR_ofor_0226.tif
 • DA2013-02613-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ac.1_0021
  Medlemsaktiviteter
  Trivselkväll med 800 deltagare.
  Östersund
  1986
  Kreatör: Unknown
  DA2013-02613-SE_CFN_HSB_HSBR_K1ac.1_0021.tif
Vår bostad
1932
Barn vid plaskdamm
Fredrikshamn, 1930-1939
Medlemsaktiviteter
Umeå, 1986
Entré till kvarteret Morkullan
Birger Jarlsgatan 104, Morkullan, Stockholm, 1929
Medlemsaktiviteter
Östersund, 1986

Bidra till vår historia

Känner du igen någon från bilderna? Har du varit med och byggt eller bott i något av husen? Eller har du något annat du vill dela med dig av som gäller HSB? Hjälp oss att dokumentera vår historia och bidra till vår framtid.